Kvkk Aydınlatma

\"\"

ÖZEL BOLLUCA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Özel Bolluca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır. 

Kişisel verilerinizin işlenme amacı: 

Barınacak yer sağlamaksızın çocuk ve gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri, aile ve yetişkin danışmanlık hizmetleri yürüten Özel Boluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi; temel olarak eğitim, öğretim, danışmanlık, ücretsiz aile-öğrenci taşımacılık, fizik tedavi rehabilitasyon destek eğitimi, öğrenci-aile destek eğitim, bilimsel araştırma, anket, bireysel eğitim planları, birebir ve grup eğitim, danışmanlık faaliyetleri, rehberlik araştırma merkezleri ile ilgili eğitsel değerlendirme raporları, ilgili kurul raporu veren hastaneler, öğretmen bilgi paylaşımı, verileri otomasyon programlarına işleme ve takibini yapma, sosyal medya bilgilendirme için faaliyet amaçlarına göre kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Kişisel verilerin işlemesinde anayasada öngörülen kişisel mahremiyet, konulara uyum bireysel değerlendirme rızasına tabi şekilde kişinin faydası gözetilerek KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır.

Bu kapsamda aşağıdaki durumla ilgili eylemin gerektirdiği ölçüde kişisel veri toplanıp işlenmektedir.

-Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibini yapılabilmesi için merkezimiz gereği tutulması gereken kayıtların sağlanması,

-Özel Bolluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi, akademik çalışanları ve hizmet veren alt yükleyici firma çalışanları hakkında faaliyet amaçları,

-Özel Bolluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi yerleşkelerinde yer alan sosyal tesisler, idari bina, eğitim yerlerinde tanıtım ve toplumsal fayda adına tanıtım faaliyetleri,

-Özel Bolluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi sosyal medya mecrasında başarı ve gelişimi teşvik amacıyla işleme, 

-Özel Bolluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi, toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları bilgilendirme hakkında çalışmalar,

-Gelişimi teşvik amacıyla eğitime destek olmak, devamlı/devamsız öğrencilerin takibini oluşturmak ve ücretsiz destek eğitime teşvik amacıyla çalışmalar,       

-Özel Bolluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinin faaliyet alanlarındaki tanıtımını yapmak ve uygun aday öğrenci, çalışan, öğretim elemanlarına ulaşabilmek amacıyla ilgili kişilerin rızası almak amacıyla…

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Özel Bolluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVKK 8. Ve 9. maddelerinde belirtildiği şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir;

Özel Bolluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde sürekli veya geçici olarak hizmet veren alt yüklenici firmalar ile ve ayrıca üçüncü şahıslarla akdedilen sözleşmeler çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında kişilerin hakları gözetilerek ticari ve hukuksal emniyet sağlamak suretiyle sözleşmeler akdedilir.  

Özel Bolluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinin hedefleri paralelinde yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeli çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak etkinlikler vb. kapsamında merkez paydaşlarına ait kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç süresince paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla, e-posta veya diğer yollarla ya da çeşitli akademik veya idari amaçlı başvurular sırasında, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu kapsamda Özel Bolluca Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma, işleme nedeni ortadan kalkmış olan veri için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir.

Soru ve Talepleriniz için:

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu eyup.tunahan@hs01.kep.tr (arnavutkoyozelegitim@gmail.com) adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 30 gün içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir.

İletişim ve Başvuru Adresi:

Hicret Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:209/1 Arnavutköy/İstanbul

Özel Bolluca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

KVKK hakkında daha fazla bilgi:

http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Kurumumuz tarafından 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Kurumumuzla olan hukuki ilişkinize istinaden değişiklik gösterebilmekle birlikte; ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, doğum yeri, T.C. Kimlik numarası, meslek, medeni hal, iletişim bilgileri, araç plaka bilgisi, güvenlik kamerası kayıtlarından temin edilen görüntüleriniz, eğitim için MEB’in zorunlu tuttuğu giriş çıkış görüntü-videolarınız, kurumumuzun internet sitesinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, IP adresiniz, Kurumumuzla akdetmiş veya akdedecek olduğunuz sözleşmeler gereği paylaşılan bilgileriniz ve sair mahiyetteki kişisel bilgilerinizi kapsamakta olup, söz konusu kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde işlenebilmekte ve yine KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde gösterilen şartlar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, kurumumuzun merkezleri, departman ve birimleri, işbirliği yaptığı devlet kurumları, internet sitesi, sosyal medya uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir. Yine aynı şekilde kurumumuzda düzenlenen çeşitli organizasyonlara katıldığınızda veya ziyaret amaçlı da olsa kurumumuzu veya okullarımızı ziyaret ettiğinizde de kişisel verilerinizin toplanması söz konusu olabilmektedir.

\"\"

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İsim……………………………….. :

Soy isim………………………… :

T.C. Kimlik No………………… :

Yabancılar İçin:

Uyruğu………………………….. :

Pasaport Numarası/

Kimlik Numarası…………….. :

E-posta adresi…………………………… :

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres……………………………………………… :

Cep Telefonu…………………………….. :

Fax…………………………………………………… :

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

□ Öğrenci □ Çalışan □ Danışan □ Ziyaretçi □ Eski Çalışan Lütfen Çalıştığınız yılı ve pozisyonu belirtiniz: □ Ayrılan Öğrenci/Birey      Lütfen ayrıldığınız yılı ve bölümü      belirtiniz:     □ Çalışan adayı/İş başvurusu     Lütfen başvuru tarihini ve başvurulan pozisyonu belirtiniz:     □ Üçüncü kişi firma çalışanı      Lütfen Çalıştığınız firma/kurum ve pozisyonu belirtiniz:   □ Diğer (tedarikçi, iş ortağı vb.)      Lütfen firma/kurum adını belirtiniz:        
Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:   Konu:  

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

Talep No Talep Konusu Seçiminiz (lütfen doldurun)
1 Merkezinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-a)  
2 Merkeziniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-b)  
3 Merkeziniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-c)    
4 Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan bu üçüncü kişileri, bilmek istiyorum. (KVKK M.11/1-ç)  
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-d) Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi \”Seçiminiz\” alanına yazınız ve destekleyici belgeleri, ek olarak gönderiniz. Düzeltilecek veri;
6 Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; Silinmesini talep ediyorum.Yok, edilmesini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-e) Seçiminizi yazı ile yazınız.  
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin, Düzeltilmesi,Silinmesi,Yok edilmesi, talebim hakkında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-f) Seçiminizi yazı ile yazınız.  
8 Merkeziniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsen aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu \”Seçiminiz\” alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK M.11/1-g)   Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;
9 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-ğ) Kanuna aykırılığa konu olan hususu \”Seçiminiz\” alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)         Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h) Kanuna Aykırı İşlenen Veri;

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

   (E-posta yöntemini seçmeniz halinde, size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

   (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.

İşbu “Başvuru Formu”, Merkeziniz ile olan ilişkinizi tespit edebilmek, varsa, Merkezimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyebilmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve talebinize ilişkin sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi amacıyla merkezimiz, başvurunuz ile ilgili, kimlik ve/veya yetki tespitine veya talebinize ilişkin ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Merkezimize iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da Merkezimize yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Merkezimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden sorumluluk kabul etmemektedir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Merkezinize yapmış olduğum başvurumun, Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek, tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı, Soyadı            :

Tarih                      :

İmza                       :

Scroll to Top